Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

CURSURI

COMPETEN|E ANTREPRENORIALE

Asocia\ia DOMINOU, @nmatriculat[ @n Registrul Na\ional al Furnizorilor de Formare Profesional[ a Adul\ilor cu nr. 16/851/25.07.2018, organizeaz[ cursuri de specializare pentru :
Ocupatia: COMPETEN|E ANTREPRENORIALE.
Cod N.C/COR: -
Descrierea ocupa\iei:

Aceste competen\e antrepernoriale se refer[ la capacitatea unui individ de a identifica oportunit[\i pentru activit[\i personale, de a pune ideile @n practic[, cuprinz`nd o fresc[ a problematicii, care s[ arate contextul @n care oamenii tr[iesc ]i lucreaz[, cum ar fi o bun[ cunoa]tere a mersului economiei, a oportunit[\ilor ]i provoc[rilor cu care se confrunt[ un angajator sau o organiza\ie. Indivizii trebuie s[ fie, de asemenea, con]tien\i de latura etic[ a spiritului @ntreprinz[tor ]i de faptul c[ pot fi un exemplu de bine, cum ar fi comer\ul cinstit sau ac\iunile sociale. Deprinderile se raporteaz[ la capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce ]i delega, analiza, comunica, raporta, evalua ]i @nregistra, reprezentare efectiv[ ]i negociere, precum ]i capacitatea de a lucra at`t individual c`t ]i @n echip[. O atitudine antreprenorial[ se caracterizeaz[ prin ini\iativ[ ]i o atitudine proactiv[ @n via\a personal[ ]i social[ la fel ]i @n timpul orelor de lucru.

#n timpul cursului se are @n vedere abordarea urm[toarelor teme:
 • Leadership. Munca în echip[.
 • Management organiza\ional. Planificare strategic[.
 • Marketing. Managementul vânz[rilor. Comunicare.
 • Contabilitatea afacerii. Management financiar.
 • Accesare de fonduri. Managementul riscului. Negocirea.
Documente necesare la inscriere:
 • cerere de inscriere.
 • copie act de identitate BI/CI.
 • copie certificate nastere.
 • copie certificat de casatorie/divort (pentru doamne).
 • copie dupa ultimul act de studiu sau foaia matricola (absolvent 12 clase-cu sau f[r[ bacalaureat).
 • taxa de @nscriere 200 lei
Programul cursului este structurat in trei sectiuni:
 • sesiuni de formare "FACE to FACE" cu prezen\a @n sala de curs.
 • sesiune de studiu online - studiu individual ]i rezolvare de teme specifice, cu asisten\[ ON-LINE din partea lectorilor Asocia\iei DOMINOU, @n perioadele premerg[toare, pe parcursul ]i ulterior cursului "FACE to FACE".
 • sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asisten\a ON-LINE din partea speciali]tilor.
Durata cursului: 60 ore.
Pretul cursului: 700 RON.
Modalitati de inscriere:
Email: asociatiadominou@yahoo.com
Sau completati FORMULARUL DE CONTACT ON-LINE.
In pretul cursului sunt incluse: prestatia lectorilor, suportul de curs, CD cu materiale pentru studiul ON-LINE, pauze de cafea, asistenta pentru elaborarea Proiectului de absolvire, certificatul de absolvire.
Locul de desfasurare:
Str. LIPSCANI, nr. 22 (Bazar Craiova), Craiova, Dolj.
In urma absolvirii acestui curs se elibereaza CERTIFICATE recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Inapoi la cursuri